Sobre mi

ENGLISH

ABOUT ME AND MY WORK

The forest and the sea really arouse my curiosity, especially at night. The night spreads like a blanket above the trees, the mountains, the oceans and covers the lives of all the creatures that have their shelter there. It keeps and protects their secrets. A place that seems so hostile and cold to us, it is a home for them. They live there and sleep peacefully at night. They are wild, visceral, tribal, pure, but at the same time, they possess immeasurable tenderness. All this is invisible to our eyes. I am captivated by their secret lives, which I know nothing about. I am captivated by their speedy shadow under the moon, by their fugitive noise between the branches, their fleeting reflection right on the light that separates the sky and the sea. I am an illustrator and I fill everything my eyes can’t see with my imagination. 

I believe that loving nature is an instinct we should never lose. After all, life is wild, but we keep trying to domesticate it.

I first started drawing like everyone: the day I had a pencil in my hands. I simply have never stopped doing it. 

I’m an illustrator based un Barcelona

CATALÀ

SOBRE MI I LA MEVA FEINA

Em criden el bosc i el mar, especialment quan és de nit. Perquè la nit s’estén com una manta sobre els arbres, les muntanyes, els oceans i cobreix les vides dels éssers que hi habiten. Guarda els seus secrets i els protegeix. Un lloc que per nosaltres és tan hostil i fred, per ells és una casa.

Hi viuen i hi dormen tranquils. Són salvatges, trivals, viscerals, purs i a la vegada alberguen una tendresa infinita. I tot això és invisible als nostres ulls. Em captiva pensar que tenen vides secretes de les que no en sé res. Que passin com una ombra ràpida sota la lluna, que siguin una remor fugitiva entre les branques, un reflex fugaç a la línia que separa el cel del mar. Sóc il·lustradora i tot el buit que deixa el que no veuen els meus ulls l'omplo amb el que puc imaginar.

Crec que estimar la natura és un instint que no hem de perdre. Al cap i a la fi, la vida és salvatge, però l’hem volgut domesticar.

Vaig començar a dibuixar com tothom: el primer cop que vaig agafar un llapis. Simplement, no he deixat de fer-ho mai.

ESPAÑOL

SOBRE MÍ Y MI OBRA

El bosque y el mar despiertan mi curiosidad, especialmente de noche. La noche se extiende como una manta sobre los árboles, las montañas, los océanos y cubre las vidas de todas las criaturas que se refugian allí. Guarda y protege sus secretos. Un lugar que a veces a los humanos

nos parece tan hostil y frío, es un hogar para ellos. Ellos viven allí y duermen pacíficamente por la noche. Son salvajes, viscerales, tribales, puros, pero al mismo tiempo poseen una ternura inconmensurable. Todo esto es invisible a nuestros ojos. Me cautivan sus vidas secretas, de las que no sé nada. Me fascinan sus sombras veloces bajo la luna, los ruidos fugitivos entre las ramas, un reflejo fugaz en la fina línea que separa el cielo y el mar. Soy ilustradora y lleno todo lo que mis ojos no pueden ver con mi imaginación.

Creo que amar la naturaleza es un instinto que nunca deberíamos perder. Después de todo, la vida es salvaje, pero pretendemos domesticarla.

Empecé a dibujar como todo el mundo: en cuanto alguien puso un lápiz en mis manos.

Simplemente nunca he dejado de hacerlo.

Soy ilustradora y vivo cerca de Barcelona